1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten uit de webwinkel van Dutch race and rally parts.

2. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat koper deze voorwaarden accepteert. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken na schriftelijke bevestiging van Dutch race and rally parts.

3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dutch race and rally parts.

4. Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend gedaan en gelden zolang de voorraad strekt. Alle door Dutch race and rally parts in de webwinkel gehanteerde prijzen zijn in Euro`s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten.

5. Betaling van het aan Dutch race and rally parts verschuldigde bedrag kan alleen geschieden op de wijze die vermeld wordt bij ‘Betaalwijze’ in de webwinkel.

6. De bestelde goederen worden na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling binnen 1/2 werkdagen verzonden. Indien bestelde artikelen eventueel niet voorradig zijn en de klant reeds heeft betaald en levering op korte termijn niet mogelijk is, kunnen in overleg met de klant de reeds betaalde gelden worden geretourneerd. Hiermee wordt dan tevens de overeenkomst ontbonden.

7. De opgegeven levertijd is slechts een streeftijd, die ingaat zodra alle benodigde gegevens en de betaling in ons bezit zijn, en is daarom niet bindend. Bij overschrijding daarvan, bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door een fabrikant, de posterijen of de koeriersdienst, kan de klant geen rechten jegens Dutch race and rally parts doen gelden. Voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn is Dutch race and rally parts daarom niet aansprakelijk.

8. De bestelde producten reizen voor risico van Dutch race and rally parts. Eventuele transportschade dient bij aflevering gemeld te worden aan de betreffende vervoerder en dient binnen 24 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk door de koper gemeld te worden aan Dutch race and rally parts. De koper draagt het risico van de producten vanaf het ogenblik waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door de vervoerder opgeslagen. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Dutch race and rally parts. In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 2 weken niet heeft afgehaald bij de door de vervoerder opgegeven opslagplaats, heeft Dutch race and rally parts het recht de koper een factuur te sturen van de door Dutch race and rally parts gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede een eventuele waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-

9. Dutch race and rally parts verbindt zich tegenover de klant producten te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die zo goed mogelijk overeenkomen met de afbeelding en beschrijving in de webwinkel. De klant dient echter rekening te houden met kleine afwijkingen in maat en kleur van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van Dutch race and rally parts te verlangen.

10.Ruilen. Mocht bij aankomst blijken dat een artikel verkeerd is besteld, niet past of niet naar wens is mag er binnen 72 uur een retour verzoek worden aangevraagd via de website. De verkeerde bestelling dient wel op eigen kosten te worden geretouneerd naar Dutch race and rally parts waarbij een ander product bij aankomst verzonden zal worden.

11. Garantie is in geval van geleverde goederen die Dutch race and rally parts elders inkoopt bovendien slechts van toepassing voor zover die door de fabrikant/toeleverancier wordt verstrekt. Dutch race and rally parts is verplicht deugdelijke aanspraken van de wederpartij op garantie te ondersteunen. Gebruikte goederen worden nimmer gegarandeerd. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving, en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar Dutch race and rally parts. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zal Dutch race and rally parts deze gebreken op haar kosten verhelpen. Hierna zal Dutch race and rally parts de verzendkosten naar de koper voor haar rekening nemen. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd. B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Dutch race and rally parts zijn verricht. C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. D: indien het product niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. E: indien het product wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires. F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
Dutch race and rally parts vergoed in geen enkel geval kosten met betrekking tot (de-)montage en/of spuitkosten van door Dutch race and rally parts geleverde producten.

12. Klachten moeten binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Dutch race and rally parts worden gemeld, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de klant tegenover Dutch race and rally parts, betrekking hebbend op gebreken in de door Dutch race and rally parts geleverde producten, vervalt indien de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld en/of de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd. Bij gebreke van tijdige melding wordt de wederpartij geacht de goederen in goede staat van Dutch race and rally parts te hebben ontvangen. Ieder recht op reclame vervalt wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen. Teruggave van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch race and rally parts onder door Dutch race and rally parts te bepalen voorwaarden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de afzender/klant. De artikelen mogen niet beschadigd of gebruikt zijn.

13. Eigendomsvoorbehoud: Het eigendom van door Dutch race and rally parts geleverde producten wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

14. Handelsmerken : De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die door Dutch race and rally parts of de leverancier van Dutch race and rally parts op de afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

15. Aansprakelijkheidsbeperking: Dutch race and rally parts aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product. Dutch race and rally parts is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties. Dutch race and rally parts vergoed in geen enkel geval kosten met betrekking tot (de-)montage en/of spuitkosten van door Dutch race and rally parts geleverde producten.

16. In geval van overmacht, daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze
macht, waardoor naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, is Dutch race and rally parts nooit gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en/of anderen.

17. Foto`s en woord- en beeldmerken die eigendom zijn van Dutch race and rally parts en/of een van de leveranciers van Dutch race and rally parts mogen op geen enkele wijze worden gebruikt of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Dutch race and rally parts.

18. Op onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

* Schrijf fouten voorbehouden